Historie a důvody

Ostravské ovzduší je potřeba zlepšit! PROČ je to potřeba?

Na Ostravsku je v měřítku České republiky nejvíce znečištěné ovzduší karcinogenním benzo[a]pyrenem, dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a jemnými prachovými částicemi.

Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací částic PM2,5 (vlevo) a benzo[a]pyrenu (vpravo), 2015-2019. Zdroj: ČHMÚ

Znečištění ovzduší na Ostravsku působí významné zdravotní riziko a má nepříznivé společenské dopady:

  • zhoršení průběhu onemocnění s dýchacími potížemi (astma, nachlazení atd.).
  • zvýšený výskyt nádorových onemocnění
  • snížená přitažlivost Ostravska jako místa vhodného pro život a podnikání

PROČ se to nedaří?

Dříve používané metody nedokázaly v některých částech Ostravska věrohodně určit hlavní původce znečištění:

  • průmysl
  • vytápění domácností
  • automobilová doprava
  • přenos znečištění z jiných území
  • přírodní znečištění

Neexistují přesné informace a přesvědčivé argumenty, kdo a o kolik by měl množství vypouštěného znečištění snížit.