Rozsah a metodika prací

Měření kvality ovzduší bylo v rámci konceptu BORA zahájeno v lednu 2021. Jeho ukončení se předpokládá v lednu 2022. Odběry vzorků ovzduší jsou prováděny mobilními automatickými vzorkovači.

  • dvě časová měřítka – celoroční měření (24hodinový odběr každý třetí den) s vyšším detailem v zimním období (tříhodinový odběr každých 9 hodin)
  • dvě územní měřítka – 2 lokality pro posouzení regionálních přenosů znečištění, 6 lokalit pro podrobné rozlišení v nejvíce znečištěné oblasti

Na stávajících stanicích Státní sítě imisního monitoringu je prováděno měření plynných znečišťujících látek (NO, NO2, NOx, SO2, CO, O3) a směru a rychlosti větru.

  • gravimetrické měření suspendovaných částic PM10
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
  • OC/EC
  • ionty: SO42-, NO3-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+
  • prvkové složení suspendovaných částic: Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sb, Ba, Pb

Kromě kvality ovzduší budou monitorovány také koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů v zemědělských půdách a na povrchu vozovek v posuzovaném území.

Hodnocení původu znečištění ovzduší bude prováděno kombinací různých statistických metod. Použito bude hodnocení emisně-imisních vztahů na základě naměřených meteorologických veličin. Paralelně bude provedeno zpracování naměřených údajů receptorovým modelem PMF a částečně i transportním modelem (SYMOS’97). Výsledky budou doplněny o závěry identifikace zdrojů znečišťování ovzduší na základě izotopových systémů a porovnány s dřívějším transportním modelováním modelem CAMx.

Závěry výzkumných prací provedených v rámci konceptu BORA budou formulovány na základě syntézy výsledků těchto různých metod hodnocení.